For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مهشید خرازیها خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶ تلفن : ۹۸۳۳۹۱۵۷۰۲+ فکس : ۹۸۳۳۹۱۲۷۵۲+ وب سایت : مهشید خرازیها
  • استادیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • نانوکامپوزیت های پیشرفته
  • ساخت و توسعه داربست برای مهندسی بافت
  • مهندسی بافت نرم و سخت

تحت نظارت وف بومی